Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Služba je určena osobám, které potřebují pomoc s péčí o vlastní osobu a s každodenními běžnými úkony, které si ze zdravotních důvodů nemohou sami zabezpečit. Výhodou osobní asistence je možnost setrvat v domácím prostředí, kam osobní asistent dochází a dle individuální potřeby klienta je domluvena spolupráce. Služba je určena zejména seniorům a zdravotně postiženým osobám.

Snažíme se o rozvoj nebo alespoň zachování schopností a dovedností klientů, tak aby byl klient, co nejméně závislý na pomoci druhé osoby.

Místo a čas poskytování služby

Služba osobní asistence je klientům poskytována ve městě Bílovci a jeho místních částech (Stará Ves, Výškovice, Ohrada, Lubojaty, Lhotka, Bravinné) a také v obcích Tísek a Velké Albrechtice.

Služba osobní asistence se poskytuje v přirozeném prostředí klienta od 6 hod do 19 hod a dále dle individuální domluvy.

Cílová skupina

Služba se zaměřením na dospělé osoby (od 27 let věku) se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři), s postižením zdravotním a to smyslovým, tělesným nebo chronickým. Služba se poskytuje dle individuálních potřeb a přání klienta, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase, v přirozeném prostředí, kde klient žije (v domácnosti).

Cíl poskytované služby

  • udržení, popř. zlepšení stávajícího zdravotního a psychického stavu klienta
  • vedení klienta k samostatnosti
  • setrvání klienta v domácím prostředí, podpora klienta v udržení přirozené vztahové sítě, zachování zájmů, zvyků, rituálů (podpora klienta ve využívání místních institucí)
  • poskytování služeb dle individuálních potřeb klienta (individuální plány)

Cena služby

Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Fakultativní činnosti

Služba osobní asistence poskytuje kromě základních činností jako je pomoc při péči o vlastní osobu, při hygieně, při zajištění stravy a chodu domácnosti aj., také fakultativní činnosti, které poskytuje klientovi na požádání. Jedná se např. o dopravu klienta, kopírování nebo tisky dokumentů, pomoc při zajištění soukromé akce, zajištění odborníka pro péči o vlasy či nehty na nohou a rukou.

Popis realizace služby

Služba osobní asistence je sjednávána v procesu jednání se zájemcem o službu na základě jeho žádosti (viz Dokumenty).

Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy o poskytování služby seznámen se všemi podmínkami poskytování sociální služby, se svými právy, ale také povinnostmi tak, aby jim rozuměl a měl možnost se sám rozhodnout, zda tuto službu využije.

Individuální plánování sociální služby klienta vychází z osobních cílů a potřeb klienta. Klient sám rozhoduje o tom kdy, kde, v jakém rozsahu a jaké služby bude využívat.

Podávání a vyřizování stížnosti

Při podpisu smlouvy o poskytování služby osobní asistence je klient informován o možnosti a způsobu podávání stížností. Stížnost může být podána formou písemnou (poštou, do schránky k tomu určené, elektronicky na emailovou adresu vedoucí zařízení vlasta.szotkowska@bilovec.cz), formou ústní (sdělením, telefonicky kterémukoliv zaměstnanci osobní asistence, který stížnost zaznamená) nebo anonymně.