Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Od 1. května 2017 jsou nově poskytovány odlehčovací služby, a to ve 3. nadzemním podlaží budovy Domova pro seniory v Bílovci na ulici Opavská 600/45.

Třípodlažní bezbariérovou budovu Domova pro seniory v Bílovci v klidné části města obklopuje rozlehlý park s místem k procházkám, relaxaci i posezení. Odlehčovací služby nabízí ubytování pro pět klientů v jednom dvoulůžkovém pokoji a ve třech jednolůžkových pokojích. Klientům, jejich příbuzným a přátelům je k dispozici společenská místnost s televizorem, vybavené kuchyňské kouty i relaxační a stimulační místnost zvaná snoezelen. Odlehčovací služby jsou pobytové sociální služby.

Poslání

Posláním odlehčovací služby je zastoupit pečujícího člena rodiny a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil, vlastní hospitalizaci nebo vyřízení si osobních záležitostí.
Nabízí své služby také osobám, které již nevyžadují zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, ale jejich zdravotní stav neumožňuje návrat do přirozeného prostředí či k rodinám do doby, než je jim zabezpečena péče jinou osobou nebo prostřednictvím sociálních služeb. I v tomto případě odlehčovací služby „odlehčují“ – zastupují v péči pečující osobu.

Cílová skupina

Senioři (65 let a více), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Není v našich možnostech poskytnout kvalitní služby

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití

V rámci odlehčovacích služeb nabízíme tyto služby

Základní činnosti

 • ubytování
 • celodenní stravu a pomoc při zajištění stravy
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla
 • nákup potravin a drobných předmětů denní potřeby
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní činnosti

 • pomoc s péčí o vlasy (stříhání, barvení – služba zajistí odborníka)
 • pedikúra, manikúra (služba zajistí odborníka)
 • pořízení kopie a tisk

Zdravotní péče je zajištěna odborným lékařem a to po individuální dohodě s klientem.

Cíl odlehčovacích služeb

Cílem odlehčovacích služeb je umožnit pečující osobě čas například pro návštěvu lékaře, vyřízení záležitostí na úřadech či vytvořit prostor pro osobní odpočinek, regeneraci sil, dovolenou apod. Na druhé straně odlehčovací služby rozšiřují svým uživatelům sociální kontakty, předchází sociální izolaci a nabízí klientům nové podnětné prostředí.

Cílem služeb je vytvořit takové prostředí, které by se co nejvíce podobalo domácímu prostředí s nabídkou individuální péče pro každého konkrétního klienta (individuální plán).

Cílem služeb je prevence syndromu vyhoření a celkového vyčerpání pečujících osob a podpořit tak setrvání osoby, o kterou se pečuje, po co nejdelší dobu v domácím prostředí.

Cílem je rovněž podpora soudružnosti rodin a prevence izolace pečující osoby od rodiny a společnosti.

Vedení klienta k samostatnosti – udržení schopností a dovedností klienta co nejdéle a takovým způsobem, aby byl klient co nejméně závislý na poskytované službě, popř. pečující osobě.

Rozsah poskytování odlehčovacích služeb

Množství a rozsah jednotlivých služeb je klientům poskytován dle jejich individuálních potřeb, a to po vzájemné dohodě klienta a poskytovatele služby. Výsledek dohody je zpracován v tzv. Rozsahu a průběhu služby.

Odlehčovací služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně. Mohou být poskytnuty nejdéle na dobu 90 dnů v kalendářním roce.

Úhrada odlehčovacích služeb

Odlehčovací služby jsou poskytovány za úhradu – hradí se strava, péče a ubytování (případně další smluvně dohodnuté fakultativní služby).Úhrada se řídí ceníkem poskytovaných služeb, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování odlehčovacích služeb a řídí se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Popis realizace sociálních služeb

Způsob jednání se zájemcem o službu

Zájemcům o službu je umožněna prohlídka zařízení a kompetentními zaměstnanci jsou jim poskytnuty základní informace. V případě jejich zájmu o využití odlehčovacích služeb je jim předána „Žádost o poskytnutí odlehčovacích služeb“ a „Vyjádření lékaře“. Žádost je možné stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.

V případě, že požadavky žadatele neodpovídají našim nabízeným službám nebo pro jiný zákonný důvod je žádost zamítnuta a zaslána zpět zájemci. „Oznámení o nezařazení do evidence“ obsahuje důvod odmítnutí zájemce. Zájemci je v „Oznámení“ doporučena jiná sociální služba, která by mohla naplnit jeho představy a požadavky.

Pokud požadavky žadatele odpovídají námi nabízeným službám na základě provedeného sociálního šetření a žádost splňuje všechny náležitosti, je zájemce písemně vyrozuměn o zařazení žádosti do evidence.

Způsob uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

V případě uvolnění místa a z evidence a provedeného sociálního šetření je zřejmé, že uvolněné místo odpovídá požadavkům žadatele, je tento kontaktován k prohlídce uvolněného místa.

Pokud zájemce souhlasí s přijetím na uvolněné místo, je s ním dohodnut přesný datum a čas nástupu a jsou mu předány konkrétní informace.

Před podepsáním smlouvy o poskytování služby musí být zájemce informován a seznámen se všemi podmínkami poskytování služby v našem zařízení. Smlouva je uzavírána písemně nejpozději v den nástupu do zařízení nejdéle na dobu 90 kalendářních dnů.

Individuální plánování

Individuální plánování sociální služby klienta vychází z jeho osobních cílů a potřeb.

Je postaveno především na jeho schopnostech a dovednostech. Obecný osobní cíl (e) klienta je stanoven v procesu jednání se zájemcem o sociální službu a je zaznamenán. Při příchodu do zařízení je klient provázen sociální pracovnicí. Po uplynutí tzv. adaptační fáze je klientovi přidělen klíčový pracovník.

Klíčový pracovník podporuje klienta ve formulování potřeb, priorit, cílů, využití vlastních zdrojů k dosažení stanovených cílů. Provází ho pobytem v zařízení, stává se klientovi důvěrníkem. Průběh poskytování služby, naplňování cíle klienta i hodnocení plnění zaznamenává.

Podávání a vyřizování stížnosti

Stížnosti, podněty, připomínky a pochvaly znamenají důležité informace o spokojenosti klienta s pobytovou službou a zároveň jsou inspirací ke zvýšení kvality služeb.

Při podpisu smlouvy o poskytování služby sociální péče i v průběhu pobytu je klient informován o možnosti a způsobu podávání stížností.

Stížnost může být podána formou písemnou (vhozením do schránky, poštou, elektronicky), ústní (sdělením, telefonicky kterémukoliv zaměstnanci, který stížnost zaznamená), anonymně.

Stížnosti se vyřizuji bezodkladně, pokud lze. Obecná lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů.

Stížnost posuzuje a prověřuje vedoucí organizační složky. V závěru prověřování rozhodne o tom, zda byla stížnost oprávněna a zajistí přijetí příslušných nápravných opatření.

Vyrozumí písemně podávajícího o výsledku vyřízení stížnosti, včetně informace o přijatém opatření k odstranění zjištěných závad.

Není-li podávající spokojen s vyřízením stížnosti, má možnost získat podporu na Městě Bílovec, Krajském úřadě Moravskoslezského kraje či u Veřejného ochránce práv.