Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Náš domov pro seniory poskytuje celoroční sociální služby seniorům, kteří z důvodu svého věku a zdravotního stavu potřebují celodenní individuální péči a podporu, kterou si nemohou zajistit ve svém přirozeném prostředí sami, prostřednictvím terénní sociální služby ani s pomocí svých blízkých.

Třípodlažní bezbariérovou budovu Domova pro seniory v Bílovci v klidné části města obklopuje rozlehlý park s místem k procházkám relaxaci i posezení. Klientům, jejich příbuzným a přátelům je k dispozici společenská místnost s televizorem, reminiscenční místnost, místnost pro masáže, místnost pro rozloučení se se zemřelým klientem, vybavené kuchyňské kouty i relaxační a stimulační místnost zvaná snoezelen.

Zařízení má celkovou kapacitu 30 klientů. Díky modernizaci a přístavbě Domova pro seniory v Bílovci vzniklo pro ubytování klientů 10 jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojů, přičemž řada pokojů má vlastní toaletu a koupelnu.

Naše cíle

  • možnost klientů uplatňovat svou vůli v každodenním životě - co, kdy a jakým způsobem, dle individuální domluvy
  • udržení, popř. zlepšení stávajícího zdravotního a psychického stavu klienta
  • vedení klienta k samostatnosti - udržení schopností a dovedností co nejdéle a takovým způsobem, aby byl klient co nejméně závislý na poskytované službě
  • podpora klienta v udržení přirozené vztahové sítě, zachování zájmů, zvyků a rituálů - podpora klienta ve využívání místních institucí
  • poskytování služeb dle individuálních potřeb klienta - individuální plány

Naše zásady

  • respektování lidské důstojnosti - respektování vlastního názoru, náboženské a národnostní svobody
  • zachování individuality každého klienta - chápeme a respektujeme fakt, že prožívání a vnímání každého klienta je jiné, potřeby a zvyky jednotlivých klientů se liší
  • dobré vztahy - podporovat rodinné a jiné vazby, spolupráce rodinných příslušníků se zaměstnanci DS
  • nestrannost - neupřednostňovat ani nevylučovat klienty
  • diskrétnost - udržovat důvěrné informace, být taktní, ohleduplný

Nabízené služby

Služba domov pro seniory nabízí ubytování v jedno-dvoulůžkových pokojích a celodenní stravu. Dále nabízí ve svých základních činnostech pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a při hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kromě těchto činností nabízí řadu fakultativních činností, které může klient využít. Jedná se zejména o dopravu klienta, tisk nebo kopírování dokumentů či zajištění odborníka pro péči o vlasy a nehty na rukou a nohou klientů. Do zařízení pravidelně dochází duchovní správce. Zdravotní péče je zajištěna externě odborným lékařem.

Koho přijímáme

Seniory (65 let a více), kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a jejich potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že neumožňuje pobyt v domácím prostředí a jejichž sociální situace a zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Při výběru klientů se řídíme bodovým systémem Sociální komise Domova pro Seniory.

Práce se seniory

V rámci projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci byly zavedeny nové metody práce se seniory. Jedná se o alternativní komunikaci, bazální stimulaci, arteterapii, muzikoterapii a terapeutický tanec. Nově byla vybudována relaxační místnost snoezelen.

Realizace služby

Služba domov pro seniory se sjednává v procesu jednání se zájemce o službu na základě jeho žádosti. Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy o poskytování služby seznámen se všemi podmínkami poskytování sociální služby, se svými právy, ale také povinnostmi tak, aby jim rozuměl a měl možnost se sám rozhodnout, zda tuto službu využije. Čas, místo, rozsah i forma poskytování služby se od samého počátku s klientem individuálně plánuje na základě jeho osobních cílů a potřeb.

Bazální stimulace

Od března 2016 je Domov pro seniory v Bílovci držitelem certifikátu „Pracoviště bazální stimulace“, který deklaruje vysokou míru kvality poskytované péče.

Sociální projekt roku

Domov pro seniory v Bílovci se pyšní vítězstvím paní místostarostky města Bílovce Ing. Sylvy Kováčikové v kategorii Sociální projekt roku 2017 za projekt Secesní Salchrova vila v Bílovci rozsvítila podzim života našim seniorům.

Střípky z domova

Domov pro seniory v Bílovci pravidelně vydává zpravodaj Střípky z domova, který byl oceněn v celorepublikové soutěži Zlaté listy jako třetí NEJ…časopis domova pro seniory.