Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Vzdělávání pracovníků za účelem zkvalitnění práce se seniory

V průběhu realizace projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci se do praxe zavádí nové metody práce se seniory – alternativní komunikace, bazální stimulace a terapie a skupinová aktivizace (arteterapie, muzikoterapie a terapeutický tanec). V těchto metodách probíhá vzdělávání zaměstnanců.

Alternativní komunikace je forma dorozumívání se, která nahrazuje mluvenou nebo písemnou řeč znakem, fotkou, obrázkem, videozáznamem nebo audiozáznamem, ať už trvale nebo na přechodnou dobu. Vedle alternativní komunikace je zaváděna také augmentativní komunikace, které rozšiřuje a podporuje již existující komunikaci klienta a zvyšuje tak kvalitu vyjádření a porozumění řeči.

V metodě bylo proškoleno v měsících září a listopad 2013 pět zaměstnanců. Vzdělávání probíhalo na Slezské univerzitě v Opavě pod vedením lektorky Mgr. Hany Neugebauerové, Dis., která přislíbila spolupráci při zavádění metody v našem zařízení. Zaměstnanci budou v metodě dále vzděláváni v průběhu roku 2014 a 2015. Cílem vzdělávání je, aby všichni pracovníci, kteří pečují o klienta, věděli, co je alternativní (augmentativní) komunikace a jak ji v komunikaci s klientem využít.

Vzdělávání v arteterapii, muzikoterapii a terapeutickém tanci probíhalo ve vzdělávacím a poradenském centru GRACENT, v.o.s., v rámci projektu Vzděláváním k inkluzi – Využití expresivních technik v sociální práci v měsících září 2013 až leden 2014.

Arteterapie je postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, k poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů.

V metodě byli proškoleni v měsíci září 2013 čtyři pracovníci. Vzdělávání probíhalo pod vedením lektorky Zdeňky Rusnokové, která také nabídla odbornou pomoc při zavádění metody do praxe. Proškolený pracovník pracující v přímé péči je garantem provádění metody arteterapie u klienta v náležité kvalitě.

Muzikoterapie je přístup, který využívá procesy při vytváření hudby a zvuku a působení hudby samotné k naplnění terapeutických cílů.

Pod vedením lektorů Mgr. Michaeli Plecháčkové a Daniela Plecháčka byli v říjnu 2013 proškoleni čtyři pracovníci, přičemž jeden z nich je garantem provádění metody muzikoterapie u klienta v náležité kvalitě.

V prosinci 2013 proběhla v domově pro seniory ukázková hodina Muzikoterapie pod vedením manželů Plecháčkových. Lektoři seznámili klienty s ručně vyrobenými nástroji z přírodních materiálů, mezi nimiž byl i šamanský buben, jambe, xylofon a metalofon, které byly do Domova pořízeny. Manželé Plecháčkovi klientům předvedli, jak který nástroj zní a ukázali, jak se dá hra na různé nástroje propojit. Klienti si mohli sami na nástroje zkusit zahrát. Mgr. Michaela Plecháčková poskytuje odbornou pomoc při zavádění muzikoterapie do praxe.

Terapeutický tanec využívá pohybu a těla jako prostředek vyjádření klienta k dosažení terapeutických cílů.

Na přelomu října a listopadu 2013 byli proškoleni čtyři pracovníci ve vzdělávacím programu Práce s tělem, pohybem a energií. Další školení v metodě terapeutického tance je plánováno v roce 2014 a 2015.

Některé prvky arteterapie, muzikoterapie, skupinového tance jsou již v současné době součástí skupinových aktivizačních programů. Na základě biografie klienta, která probíhá, budou vybrány konkrétním klientům jednotlivé techniky tzv. ušité na míru.

Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující v nejzákladnější rovině vnímání, komunikaci, kognitivní vývoj, pohybové schopnosti a také emocionální a sociální procesy klienta. Klient je brán jako partner s respektem k jeho zachovaným schopnostem.

Předpokladem bazální stimulace je individuální strukturovaná péče na základě biografické anamnézy klienta. Proto bylo do vzdělávání zaměstnanců nad rámec projektu zařazeno školení „Biografie klienta“.

Školení pracovníků v základním kurzu Bazální stimulaci je naplánováno na 4. 3. a 5. 3. 2014, v prohlubujícím a nadstavbovém kurzu bude naplánováno po ukončení základního kurzu Bazální stimulace. Školení pracovníků v biografii klienta je plánováno v průběhu měsíce dubna 2014.

Supervizorem pro metodu Bazální stimulace bude PhDr. Karolína Friedlová.